CỬ NHÂN NHẬT BẢN HỌC

BACHELOR OF JAPANESE STUDIES

Người học được cung cấp một chương trình đào tạo toàn diện về Nhật Bản học, Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên và một môi trường học thuật khuyến khích khả năng tự học, tự nghiên cứu, tự phát triển năng lực bản thân để thích ứng với những biến đổi của xã hội trong thời đại Cách mạng Công nghiệp 4.0.

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

 • Chỉ tiêu 2024: 120 sinh viên
 • Mã số trường: VJU
 • Mã số ngành: 7310613
 • Tổ hợp xét tuyển kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023:
  A01 (Toán, Lý, Anh), D28 (Toán, Lý, Nhật), D01 (Văn, Toán, Anh), D06 (Văn, Toán, Nhật), D14 (Văn, Sử, Anh), D63 (Văn, Sử, Nhật), D78 (Văn, KHXH, Anh) D81 (Văn, KHXH, Nhật).

HỌC PHÍ VÀ HỌC BỔNG

Các chương trình đào tạo đại học tại Trường ĐHVN là chương trình đào tạo chất lượng cao theo đặc thù đơn vị, do vậy mức thu học phí sẽ theo quy định của Định mức kinh tế kỹ thuật đã được duyệt. Học phí với sinh viên khóa tuyển sinh năm 2023 như sau:
 • Học phí: 58.000.000 đồng/1 sinh viên/1 năm học (đóng theo từng học kỳ, mỗi học kỳ 29.000.000 đồng).
 • Mức học phí trên không thay đổi trong toàn bộ khóa học nếu sinh viên học tập theo đúng kế hoạch đào tạo của Trường.
 • Mức học phí trên chưa bao gồm lệ phí nhập học, phí học lại, học cải thiện điểm và các khoản phí khác do dịch vụ gia tăng ngoài chương trình đào tạo hoặc do sinh viên không đáp ứng thời gian đào tạo theo kế hoạch của Trường.
Trường dành tối thiểu 8% từ nguồn thu học phí hàng năm để cấp học bổng khuyến khích học tập. Các sinh viên có thành tích đầu vào và thành tích học tập xuất sắc các học kỳ được nhận học bổng, chiếm khoảng 16% tổng số sinh viên của từng khóa. Ngoài ra, Trường còn có các học bổng do các nhà tài trợ, doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam cấp theo từng học kỳ như học bổng Yamamoto, Deha, Pasona Tech, BIDV,… Sinh viên Trường ĐHVN còn được đăng ký nhận các học bổng có giá trị do Đại học Quốc gia Hà Nội quản lý như Học bổng Kumho Asiana, Mitsubishi, Yamada, Posco, Annex, ADF, Nitori, Đinh Thiện Lý, K-T, Học bổng Vingroup, Học bổng thắp sáng niềm tin…
 

ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN SÂU

 • Định hướng Luật
 • Định hướng Kinh tế và quản lý
 • Định hướng Giảng dạy tiếng Nhật

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Mã học phầnHọc phầnTín chỉ
PHI1006Triết học Mác – Lênin3
PEC1008Kinh tế chính trị Mác – Lênin2
PHI1002Chủ nghĩa xã hội khoa học2
HIS1001Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam2
POL1001Tư tưởng Hồ Chí Minh2
FLF1507Tiếng Nhật B15
FLF1508Tiếng Nhật B25
 Giáo dục thể chất4
 Giáo dục Quốc phòng và An ninh8

 

Mã học phầnHọc phầnTín chỉ
Các học phần bắt buộc
FLF1107Tiếng Anh B15
VJU2001Phương pháp luận nghiên cứu khoa học2
Các học phần tự chọn
THL2003Giới thiệu về hệ thống pháp luật Việt Nam4
INE2004Nguyên lý kinh tế4
SOC2005Xã hội học đại cương2
MNS2006Khoa học quản lý đại cương2
VJU2002Toán 1 (Giải tích)2
VJU2003Toán 2 (Đại số)2
VJU2004Toán 3 (Thống kê)2
VJU2005Vật lý 1 (Cơ - Nhiệt học)2
VJU2006Vật lý 2 (Điện -Quang)2
VJU2007Hóa học 1 (Hóa học phân tử)2
VJU2008Hóa học 2 (Động lực học hóa học)2
VJU2009Sinh học 12
VJU2010Sinh học 22
VJU2011Khoa học trái đất2
Khối học phần của thế kỷ 21 (SV học 12 tín chỉ trong một nhóm hoặc lấy từ mỗi nhóm dưới đây)
Nhóm AKhoa học bền vững
VJU2012Khoa học toàn cầu và môi trường2
VJU2013Sự phát triển và Năng lượng ở Châu Á (Kinh tế năng lượng, Kỹ thuật năng lượng)2
VJU2014Khoa học cơ bản về biến đổi khí hậu2
VJU2015Thực phẩm, nước và sức khỏe2
VJU2016An ninh và phát triển bền vững2
VJU2017Khoa học, Công nghệ và Xã hội2
Nhóm BToàn cầu hóa và Khoa học xã hội
VJU2018Toàn cầu hóa và Khu vực hóa2
VJU2019Phát triển quốc tế và Khu vực2
VJU2020Tôn giáo, Văn hóa và Xã hội2
VJU2021Luật và Xã hội2
VJU2022Quản trị kinh doanh2
Nhóm CNghiên cứu Nhật Bản
VJU2023Các vấn đề đương đại ở Đông Á2
VJU2024Văn hóa và lịch sử Nhật Bản2
VJU2025Kinh doanh Nhật Bản - Việt Nam2
VJU2026Hệ thống pháp luật Nhật Bản2
VJU2027So sánh xã hội Nhật Bản với xã hội Việt Nam2
VJU2028So sánh Việt Nam và Nhật Bản2
VJU2029Giới thiệu về giảng dạy tiếng Nhật như một ngoại ngữ2
Nhóm DKhoa học thông tin
AET2012Khoa học thông tin2
AET2013Phân tích dữ liệu khoa học2
INE1052Kinh tế lượng2
AET2014Lập trình2
AET2015Nhập môn hệ thống máy tính2
AET2016Thuật toán2
AET2017Mô phỏng toán học2
Nhóm EKỹ thuật cho nghiên cứu nâng cao
AET2018Vật liệu tiên tiến và kết cấu tiên tiến ứng dụng trong kỹ thuật 2
AET2019Nhiệt động lực học2
AET2020Kỹ thuật truyền nhiệt2
AET2021Thí nghiệm trong khoa học và kỹ thuật 12
AET2022Thí nghiệm trong khoa học và kỹ thuật 22
Mã học phầnHọc phầnTín chỉ
Các học phần tiếng Nhật (Sinh viên tích lũy 30 tín chỉ dựa trên phân loại trình độ tiếng Nhật đầu vào)
JPS3001Tiếng Nhật A15
JPS3002Tiếng Nhật A25
JPS3003Tiếng Nhật A35
JPS3004Tiếng Nhật A45
JPS3005Tiếng Nhật nâng cao 15
JPS3006Tiếng Nhật nâng cao 25
JPS3007Tiếng Nhật nâng cao 35
JPS3008Tiếng Nhật nâng cao 45
JPS3009Tiếng Nhật nâng cao 55
JPS3010Tiếng Nhật nâng cao 65
Các học phần theo khối ngành bắt buộc
JPS3012Luật tư Nhật Bản4
JPS3013Nhật Bản trong bối cảnh toàn cầu hóa3
JPS3014Kinh tế Nhật Bản4
JPS3015Quản trị Nhật Bản3
Các học phần theo khối ngành tự chọn
JPS3016Luật công ở Nhật Bản4
JPS3017Lịch sử Nhật Bản hiện đại4
JPS3018Hệ thống chính trị Nhật Bản4
JPS3019Hệ thống tài chính Nhật Bản2
JPS3020Văn hóa Nhật Bản đương đại4
JPS3021Xã hội Nhật Bản đương đại4
JPS3022Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản2
JPS3023Quan hệ quốc tế trong Đông Á2
JPS3024Giới thiệu nghiên cứu quốc tế về Nhật Bản2
JPS3025Văn hóa dân gian Nhật Bản2
Mã học phầnHọc phầnTín chỉ
Khối kiến thức theo nhóm ngành
Định hướng Luật
JPS3027Luật và kinh doanh2
JPS3028Luật và Kinh tế2
JPS3029Luật và Môi trường2
JPS3030Luật và Phát triển2
JPS3031Luật Sở hữu trí tuệ2
JPS3032Đại cương luật quốc tế2
JPS3033Toàn cầu hóa và Luật2
Định hướng Kinh tế và Quản lý
JPS3034Kinh tế học vĩ mô3
JPS3035Kinh tế học vi mô3
JPS3036Marketing2
JPS3037Quản trị chiến lược2
JPS3038Nguyên lý kế toán2
JPS3039Kinh tế quốc tế2
Định hướng Giảng dạy tiếng Nhật
JPS3040Giảng dạy tiếng Nhật như một ngoại ngữ để tương tác2
JPS3041Dạy và học chủ động tiếng Nhật như một ngoại ngữ2
JPS3042Chính sách ngôn ngữ và giảng dạy tiếng Nhật như một ngoại ngữ2
JPS3043Thực tập giảng dạy ngôn ngữ tiếng Nhật A3
JPS3044Thực tập giảng dạy ngôn ngữ tiếng Nhật B3
Mã học phầnHọc phầnTín chỉ
JPS4001Seminar năm thứ ba3
JPS4002Seminar năm thứ tư3
JPS4003Thực tập 12
JPS4004Thực tập 25
JPS4005Thực tập về văn hoá truyền thống Nhật Bản2
JPS4050Khóa luận tốt nghiệp10

 

CÁN BỘ GIẢNG DẠY

GS TS Furuta Motoo
email

GS TS Yamada Mitsuru
Đại học Waseda

PGS.TS Phạm Thị Thu Giang

TS. Aibara Shinobu
email

TS. Ito Mariko
m.ito@vju.ac.vn

HẠN NỘP HỒ SƠ

1. XÉT TUYỂN SỚM

Xét hồ sơ năng lực (xét hồ sơ và phỏng vấn), mã phương thức 501: 06/07/2023.

Xét hồ sơ năng lực (xét hồ sơ và phỏng vấn, chứng chỉ quốc tế), mã phương thức 502: 06/07/2023.

Các phương thức xét tuyển sớm khác (trừ mã phương thức 100 và 501, 502): Nộp về Trường đến 02 tháng 7 năm 2023 theo địa chỉ:

Văn phòng Tuyển sinh, Trường Đại học Việt Nhật,

Địa chỉ: Lưu Hữu Phước, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 0966 954 736 / 0969 638 426

– Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển với học sinh giỏi (mã 301 và 303): link

– Xét tuyển kết quả thi ĐGNL và các phương thức khác: link

Xét tuyển kết quả HSA từ 80 điểm (mã 401)
Xét tuyển kết quả ĐGNL do ĐHQG-HCM từ 750/1200 điểm (mã 402)
Xét tuyển kết quả chứng chỉ SAT từ 1100 (mã 408)
Xét tuyển kết quả ACT từ 22/36 (mã 408)
Xét tuyển kết quả A-Level các môn từ 60/100 (mã 408)
Xét chứng chỉ IELTS từ 5.5, JLPT từ N3, Toefl từ 72 (mã 409, với trường hợp phỏng vấn: 502)

2. XÉT KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT

Mã phương thức: 100

Thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển (không giới hạn số lần) trong thời gian quy định từ ngày 10/7/2023 đến 17h00 ngày 30/7/2023.

Công bố thí sinh trúng tuyển: ngày 21/8/2023.

Thí sinh nhập học trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tại Trường trước ngày 06/09/2023.

Khai giảng: ngày 9/9/2023 (Dự kiến).

 • 00Ngày
 • 00Giờ
 • 00Phút
 • 00Giây

Theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội

Phố Lưu Hữu Phước, Nam Từ Liêm, Hà Nội

(+84)- 247 3066 001 - máy lẻ 5093

admission@vju.ac.vn

0966 954 736 - 0969 638 426

Về Chúng Tôi

Về VJU

Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ cán bộ

Chương Trình Đào Tạo

Đại học

Sau đại học

Học Bổng

Đại học

Sau đại học

Trường Đối Tác

Tin Tức

Sự Kiện

Liên Hệ

 

Scroll to Top