KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH & BỀN VỮNG

ENGINEER OF SMART AGRICULTURE & SUSTAINABILITY

Chương trình đào tạo Nông nghiệp thông minh và bền vững là chương trình đào tạo tích hợp các kiến thức về khoa học nông nghiệp, công nghệ thông tin và khoa học kinh tế, cung cấp cho người học cơ sở sáng tạo trong một nền kinh tế số và có khả năng quản lý chuỗi cung ứng nông sản. Chương trình bao gồm ba chuyên ngành chính: (1) “Sinh thái học nông nghiệp” nhằm đào tạo kỹ sư nông nghiệp có khả năng triển khai các mô hình sinh thái nông nghiệp nhằm làm giảm áp lực lên hệ sinh thái và môi trường tự nhiên; (2) “Kỹ thuật nông nghiệp Nhật Bản” nhằm đào tạo kỹ sư nông nghiệp có khả năng xây dựng xã hội 5.0 trong lĩnh vực nông nghiệp (Xã hội 5.0, có bốn yếu tố kỹ thuật đóng vai trò quan trọng nhất trí tuệ nhân tạo (AI), big data, tự động hóa (robot) và IoT (internet vạn vật)); và (3) Tạo lập và quản trị doanh nghiệp nông nghiệp hướng đến đào tạo và quản trị doanh nghiệp định hướng phát triển một nền nông nghiệp hài hòa với hệ sinh thái và các giá trị nhân văn.

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

 • Chỉ tiêu 2024: 30 sinh viên
 • Mã số trường: VJU
 • Mã xét tuyển: VJU1 (xét tuyển theo nhóm ngành Công nghệ thực phẩm và nông nghiêp)
 • Tổ hợp xét tuyển kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023:
  A00 (Toán, Lý, Hóa), B00 (Toán, Hóa, Sinh), A01 (Toán, Lý , Anh) ~ D28 (Toán, Lý, Nhật), D01 (Văn, Toán, Anh)D06 (Văn, Toán, Nhật)

HỌC PHÍ VÀ HỌC BỔNG

Các chương trình đào tạo đại học tại Trường ĐHVN là chương trình đào tạo chất lượng cao theo đặc thù đơn vị, do vậy mức thu học phí sẽ theo quy định của Định mức kinh tế kỹ thuật đã được duyệt. Học phí với sinh viên khóa tuyển sinh năm 2023 như sau:
 • Học phí: 58.000.000 đồng/1 sinh viên/1 năm học (đóng theo từng học kỳ, mỗi học kỳ 29.000.000 đồng).
 • Mức học phí trên không thay đổi trong toàn bộ khóa học nếu sinh viên học tập theo đúng kế hoạch đào tạo của Trường.
 • Mức học phí trên chưa bao gồm lệ phí nhập học, phí học lại, học cải thiện điểm và các khoản phí khác do dịch vụ gia tăng ngoài chương trình đào tạo hoặc do sinh viên không đáp ứng thời gian đào tạo theo kế hoạch của Trường.
Trường dành tối thiểu 8% từ nguồn thu học phí hàng năm để cấp học bổng khuyến khích học tập. Các sinh viên có thành tích đầu vào và thành tích học tập xuất sắc các học kỳ được nhận học bổng, chiếm khoảng 16% tổng số sinh viên của từng khóa. Ngoài ra, Trường còn có các học bổng do các nhà tài trợ, doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam cấp theo từng học kỳ như học bổng Yamamoto, Deha, Pasona Tech, BIDV,… Sinh viên Trường ĐHVN còn được đăng ký nhận các học bổng có giá trị do Đại học Quốc gia Hà Nội quản lý như Học bổng Kumho Asiana, Mitsubishi, Yamada, Posco, Annex, ADF, Nitori, Đinh Thiện Lý, K-T, Học bổng Vingroup, Học bổng thắp sáng niềm tin…
 

ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN SÂU

 • Nông nghiệp sinh thái
 • Nông nghiệp tiên tiến Nhật Bản
 • Tạo lập và quản trị doanh nghiệp nông nghiệp

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Mã học phầnHọc phầnTín chỉ
PHI1006Triết học Mác – Lênin3
PEC1008Kinh tế chính trị Mác – Lênin2
PHI1002Chủ nghĩa xã hội khoa học2
HIS1001Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam2
POL1001Tư tưởng Hồ Chí Minh2
FLF1507Tiếng Anh B15
FLF1508Tiếng Anh B25
 Giáo dục thể chất4
 Giáo dục Quốc phòng và An ninh8
Mã học phầnHọc phầnTín chỉ
Các học phần bắt buộc
Khối học phần cơ bản theo lĩnh vực
JPS3001Tiếng Nhật A15
VJU2001Phương pháp luận nghiên cứu khoa học2
VJU2002Toán 1 (Giải tích)2
VJU2003Toán 2 (Đại số)2
VJU2007Hóa học 1  2
VJU2008Hóa học 2 2
VJU2009Sinh học 12
VJU2010Sinh học 22
Khối học phần của thế kỷ 21
VJU2012Khoa học toàn cầu và môi trường2
AET2014Nhập môn lập trình2
 AET2015Nhập môn hệ thống máy tính 2
Các học phần tự chọn
Các học phần tự chọn của khối kiến thức theo lĩnh vực
(Sinh viên chọn 8 tín chỉ trong tổng số 74 tín chỉ tự chọn trên cơ sở tham vấn với cố vấn học tập)
Khối kiến thức cơ bản theo lĩnh vực
THL2003Giới thiệu về hệ thống pháp luật Việt Nam4
INE2004Nguyên lý kinh tế4
VJU2004Toán 3 (Thống kê)2
SOC2005Xã hội học đại cương2
MNS2006Khoa học quản lý đại cương2
VJU2005Vật lý 1 2
VJU2006Vật lý 22
VJU2011Khoa học Trái đất2
Khối học phần của thế kỷ 21
Nhóm AKhoa học bền vững
VJU2013Sự phát triển và Năng lượng ở Châu Á (Kinh tế năng lượng, Kỹ thuật năng lượng)2
VJU2014Khoa học cơ bản về biến đổi khí hậu2
VJU2015Thực phẩm, nước và sức khỏe2
VJU2016An ninh và phát triển bền vững2
VJU2017Khoa học, Công nghệ và Xã hội2
Nhóm BToàn cầu hóa và Khoa học xã hội
VJU2018Toàn cầu hóa và Khu vực hóa2
VJU2019Phát triển quốc tế và Khu vực2
VJU2020Tôn giáo, Văn hóa và Xã hội2
VJU2021Luật và Xã hội2
VJU2022Quản trị kinh doanh2
Nhóm CNghiên cứu Nhật Bản
VJU2023Các vấn đề đương đại ở Đông Á2
VJU2024Văn hóa và lịch sử Nhật Bản2
VJU2025Kinh doanh Nhật Bản - Việt Nam2
VJU2026Hệ thống pháp luật Nhật Bản2
VJU2027So sánh xã hội Nhật Bản với xã hội Việt Nam2
VJU2028So sánh Việt Nam và Nhật Bản2
VJU2029Giới thiệu về giảng dạy tiếng Nhật như một ngoại ngữ2
Nhóm DKhoa học thông tin
AET2012Khoa học thông tin2
AET2013Phân tích dữ liệu khoa học2
INE1052Kinh tế lượng2
AET2016Thuật toán2
AET2017Mô phỏng toán học2
Nhóm EKỹ thuật cho nghiên cứu nâng cao
AET2018Vật liệu tiên tiến và kết cấu tiên tiến ứng dụng trong kỹ thuật2
AET2019Nhiệt động lực học 2
AET2020Kỹ thuật truyền nhiệt2
AET2021Thí nghiệm trong khoa học và kỹ thuật 1 2
AET2022Thí nghiệm trong khoa học và kỹ thuật 2 2
Mã học phầnHọc phầnTín chỉ
Các học phần bắt buộc
SAS2001Sinh lý thực vật2
SAS2002Di truyền học thực vật3
SAS2003Cơ sở hóa sinh và hóa lý3
SAS2004Cơ sở hóa học phân tích3
SAS2005Cơ sở vi sinh vật học2
SAS2006Thống kê sinh học2
SAS2007Sinh học tế bào2
SAS2008Lý thuyết kinh tế tài nguyên nông nghiệp2
SAS2009Khí tượng nông nghiệp2
SAS2010Hệ thống kiểm định chất lượng nông sản, thực phẩm3
Các học phần tự chọn
SAS2011Tiếng Anh chuyên ngành3
SAS2012Tiếng Nhật chuyên ngành 3
Mã học phầnHọc phầnTín chỉ
SAS2013Nhập môn nông nghiệp thông minh và bền vững2
SAS2014Sinh thái học cây trồng nông nghiệp3
SAS2015Ứng dụng kỹ thuật thông tin trong khoa học môi trường và sinh học3
SAS2016Thổ nhưỡng học3
SAS2017Thủy nông2
JPS3034Kinh tế vi mô3
JPS3035Kinh tế vĩ mô3
SAS2020Nhập môn quản lý kinh doanh nông nghiệp2
Mã học phầnHọc phầnTín chỉ
Khối kiến thức theo ngành
Các học phần chung bắt buộc 
SAS3001Quy tắc trong sinh thái học nông nghiệp3
SAS3002Kĩ thuật thông tin nông nghiệp3
SAS3003Kinh tế tài nguyên và nông nghiệp3
SAS3004Luật và chính sách nông nghiệp Nhật Bản và Việt Nam3
SAS3005Học theo dự án 2
Các học phần tự chọn cho các định hướng chuyên sâu 
Nông nghiệp sinh thái
SAS3006Hóa học nông nghiệp3
SAS3007Khoa học cây ăn quả3
SAS3008Sinh thái học phân tử cây trồng3
SAS3009Quản lý dinh dưỡng cây trồng tổng hợp3
SAS3010Các biện pháp quản lý sinh học 3
Nông nghiệp tiên tiến Nhật Bản
SAS3011Kỹ thuật sinh học môi trường3
SAS3012Máy nông nghiệp3
SAS3013Công nghệ sau thu hoạch3
SAS3014Nhập môn điều khiển tự động trong nông nghiệp3
SAS3015Kỹ thuật môi trường nước3
Tạo lập và quản trị doanh nghiệp nông nghiệp
SAS3016Quản lý kinh doanh trang trại3
SAS3017Phân tích tiếp thị và phân phối thực phẩm3
SAS3018Nguyên lý kế toán3
SAS3019Quản lý chuỗi cung ứng nông sản3
SAS3020Phân tích chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp3
Các học phần tự chọn khác 
SAS3021Sinh trắc học2
SAS3022Công nghệ cải tiến sinh trưởng thực vật3
SAS3023Bệnh cây đại cương3
SAS3024Quản lý nông nghiệp theo vùng miền3
SAS3025Côn trùng học2
SAS3026Ức chế sinh học2
SAS3027Hình thái học thực vật2
SAS3028Hệ thống thực phẩm bền vững2
SAS3029Cỏ dại2
SAS3030Hệ môi trường thực vật3
SAS3031Tin sinh học2
SAS3032Đạo đức nông nghiệp2
SAS3033Đa dạng sinh học và tiến hóa2
SAS3034Toán học ứng dụng trong nông nghiệp3
SAS3035Dự án nông nghiệp quốc tế3
SAS3036Các yếu tố môi trường sinh học3
SAS3037Kỹ thuật kiểm soát trong trồng trọt3
SAS3038Tận dụng sinh khối trong nông nghiệp3
SAS3039Ứng dụng công nghệ trong quản lý trang trại3
SAS3040Công nghiệp nông thôn3
SAS3041Kỹ thuật xây dựng nhà kính và hệ thủy canh3
SAS3042Thương mại quốc tế trong nông nghiệp3
SAS3043Quy hoạch phát triển nông thôn2
SAS3044Kinh tế phát triển nông thôn2
SAS3045Giao dịch và đàm phán kinh doanh nông nghiệp3
SAS3046Quản trị hợp tác xã nông nghiệp3
SAS3047Tài chính nông nghiệp 3
SAS3048Thương mại điện tử nông sản3
SAS3049Nhập môn khảo cứu nông thôn2
SAS3050Du lịch nông nghiệp2
Thực tập và tốt nghiệp
SAS4001Thực tập nghề nghiệp3
SAS4002Thực hành hướng nghiệp2
SAS4003Khóa luận tốt nghiệp10

CÁN BỘ GIẢNG DẠY

TS Hoàng Thị Thu Duyến
htt.duyen@vju.ac.vn

PGS. TSKH Akihiko Kamoshita
a.kamoshita@vju.ac.vn; akamoshita@aness.u-tokyo.ac.jp

TS. Đặng Minh Hiếu
dm.hieu@vju.ac.vn

TS. Tạ Kim Nhung
tk.nhung@vju.ac.vn

HẠN NỘP HỒ SƠ

1. XÉT TUYỂN SỚM

Xét hồ sơ năng lực (xét hồ sơ và phỏng vấn), mã phương thức 501: 06/07/2023.

Xét hồ sơ năng lực (xét hồ sơ và phỏng vấn, chứng chỉ quốc tế), mã phương thức 502: 06/07/2023.

Các phương thức xét tuyển sớm khác (trừ mã phương thức 100 và 501, 502): Nộp về Trường đến 02 tháng 7 năm 2023 theo địa chỉ:

Văn phòng Tuyển sinh, Trường Đại học Việt Nhật,

Địa chỉ: Lưu Hữu Phước, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 0966 954 736 / 0969 638 426

– Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển với học sinh giỏi (mã 301 và 303): link

– Xét tuyển kết quả thi ĐGNL và các phương thức khác: link

Xét tuyển kết quả HSA từ 80 điểm (mã 401)
Xét tuyển kết quả ĐGNL do ĐHQG-HCM từ 750/1200 điểm (mã 402)
Xét tuyển kết quả chứng chỉ SAT từ 1100 (mã 408)
Xét tuyển kết quả ACT từ 22/36 (mã 408)
Xét tuyển kết quả A-Level các môn từ 60/100 (mã 408)
Xét chứng chỉ IELTS từ 5.5, JLPT từ N3, Toefl từ 72 (mã 409, với trường hợp phỏng vấn: 502)

2. XÉT KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT

Mã phương thức: 100

Thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển (không giới hạn số lần) trong thời gian quy định từ ngày 10/7/2023 đến 17h00 ngày 30/7/2023.

Công bố thí sinh trúng tuyển: ngày 21/8/2023.

Thí sinh nhập học trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tại Trường trước ngày 06/09/2023.

Khai giảng: ngày 9/9/2023 (Dự kiến).

 • 00Ngày
 • 00Giờ
 • 00Phút
 • 00Giây

Theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội

Phố Lưu Hữu Phước, Nam Từ Liêm, Hà Nội

(+84)- 247 3066 001 - máy lẻ 5093

admission@vju.ac.vn

0966 954 736 - 0969 638 426

Về Chúng Tôi

Về VJU

Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ cán bộ

Chương Trình Đào Tạo

Đại học

Sau đại học

Học Bổng

Đại học

Sau đại học

Trường Đối Tác

Tin Tức

Sự Kiện

Liên Hệ

 

Scroll to Top